Per fer els pagaments de tributs existeix l'opció específica al menú d'operatives. Simplement indiqueu on voleu que es faci el càrrec, el concepte (pagament de l'IVA 3er trimestre 20xx, o pagament de l'Impost de Residus Municipal...) i, finalment, l'import.

ARTICLES RELACIONATS

¿Encontró su respuesta?