En crear un compte bancari, es crea automàticament un contracte amb aquest banc.

Aquest contracte afecta les condicions per tots els comptes que tingui una empresa amb aquest banc.

Per modificar les condicions bancàries per un banc concret heu d'anar a "Empreses" del menú principal, fer clic a "Configurar" de l'empresa en concret i, finalment, al submenú de "Banca". 

Una vegada aquí, veureu la pantalla de sobre i heu de fer clic al botó d'editar. En fer clic, es desplegaran totes les opcions disponibles:

 • Comissió de transferència (EUR): L'import mínim que es carregarà quan es faci una transferència entre dos bancs diferents.

 • Comissió de transferència (%): L'import que es carregarà com a comissió de transferència entre bancs quan se superi (si se supera) l'import mínim.

 • Comissió de manteniment de compte: Es cobra de manera mensual.

 • 19.14 FSDD Límit: Cal posar un import per poder treballar amb remeses anticipades (FSDD). Quan es carregui un fitxer de remeses anticipades es comprovarà que el seu valor no supera aquesta xifra. Per a més informació, mireu la secció de remeses anticipades.

 • 19.14 FSDD Interès sobre l'import (%): L'interès a aplicar sobre el pagament anticipat (sempre que se superi el mínim).

 • 19.14 FSDD Interès sobre l'import (EUR): L'interès mínim a aplicar sobre el pagament anticipat (sempre que se superi el mínim).

 • 19.14 CORE i FSDD Comissió sobre l'import (%): La comissió a aplicar sobre el valor de la remesa (sempre que se superi el mínim).

 • 19.14 CORE i FSDD Comissió sobre l'import (EUR): L'interès mínim a aplicar sobre el valor de la remesa (sempre que se superi el mínim).

 • 34.14 Comissió mínima (EUR): Comissió mínima a aplicar quan es processa una remesa de nòmines.

 • 34.14 Comissió sobre l'import (%): Comissió a aplicar sobre l'import d'una remesa de nòmines (sempre que se superi el mínim).

 • Rendiment de comptes (%): Cada mes es calcula l'interès que s'hauria d'ingressar al compte de l'empresa en base al balanç diari. Aquest valor calculat s'ingressarà de manera automàtica. En cas de no voler aquesta operativa, es pot indicar un valor de 0 i no es realitzarà l'ingrés.

 • IRC (% import): Impost aplicat sobre el resultat del rendiment.

 • Comissions de préstecs: Les condicions sobre préstecs indiquen els costos associats a l'aprovació dels mateixos, i en el cas del préstec hipotecari, la quantitat màxima que es donarà tenint en compte el valor de l'immoble.

Pots modificar qualsevol d'aquests paràmtetres i guardar-ho. Els valors s'utilitzaran en les següents operacions.

¿Encontró su respuesta?