Els serveis s'utilitzen per dotar de més realisme l'activitat de gestionar una empresa. Permet fer càrrecs regulars a l'empresa amb motiu de diversos serveis com, per exemple, telefonia, lloguers o una subscripció a un diari, si es desitja. 

Accedeix a “Serveis” del submenú per gestionar-los.

Fig.1 - Llistat de serveis configurats i el seu estat actual.

Empresaula preconfigura diversos serveis bàsics (els que es veuen a la  figura 1) per a cada empresa, però podeu afegir-ne més, modificar-los o eliminar-los.

Per poder activar un servei, és necessari assignar-li un número de compte on es farà el càrrec de manera regular i l'import d'aquest càrrec. Els serveis que tenen el botó "Activar" deshabilitat en la figura 11 segurament és perquè no tenen alguna de les dues dades.
 

Per defecte, un cop configurats els serveis, queden desactivats. Un cop els activis a través del botó corresponent, succeeixen diverses coses:

  • En cas d'haver-hi una quota d'alta, es fa el càrrec corresponent.

  • Es dóna l'ordre de cobrar de manera regular l'import de la factua.

  • S'habilita per part de l'alumne la descàrrega de les factures correspondients.

Quan es cancel·la un servei, aquest es desactiva i automàticament es fa un càrrec al banc de la part proporcional de l'import d'aquest període.

Modificació/Creació d'un servei

Ja sigui al fer clic a "Editar" d'un servei ja existent, o a "Afegir" un nou servei, ens sortirà un formulari que consta de 5 passos:

  1. Dades de l'empresa que ofereix el servei:

2. Configuració de les dades bàsiques del servei:

 
El primer que podem veure és el concepte del servei. En aquest cas, "Aigua". En segon lloc,  la quota d'alta en cas que vulguem que el servei en tingui una (es cobrarà en tan sols activar el servei). Seguidament, indiquem el compte on es realitzaran els càrrecs.

El següent punt és interessant pels que concentrin l'activitat en un període molt curt de temps (menys de dos mesos): la forma de pagament. Permet canviar el temps de procés dels serveis i rebre una factura cada setmana o cada dues, per exemple. Les factures rebudes no són pagaments parcials, si no factures completes.

3. La factura està subjecta a IRPF?

4. Format i dades de la factura

Per donar-li una mica de "vida" a les factures dels serveis, podeu escollir entre dos models de capçalera diferents, dues taules diferents per mostrar les quotes i també si voleu que es mostri un històric (un gràfic de barres) del consum dels últims 6 mesos. Finalment, es pot escollir entre diferents colores.

5. Configuració de quotes

Finalment, passem a les quotes. Cada servei pot tenir tantes quotes com us siguin útils (però cal tenir-ne almenys una perquè sigui vàlid). Aquí podem veure'n dues amb dos impostos diferents i diferent variabilitat. Un altre exemple podria ser el servei telefònic: podríem fer una quota per cada línia mòbil.

La variabilitat farà que cada mes es cobri diferent. Per exemple, si l'import són 100€ i tenim una variabilitat del 5%, un mes la quota serà de 103,25€, una altra serà de 95,85€… Poseu un 0 per aquellas quotes que no varien (como el lloguer).

Cal tenir en compte que qualsevol modificació d'un servei afectarà les factures i càrrecs posteriors a la modificació. En cap cas afectarà les factures anteriors generades.

Per activar qualsevol dels serveis preconfigurats, haureu de modificar-los primer per omplir les dades que puguin faltar (el compte corrent i els imports de les quotes).

¿Encontró su respuesta?