Serveis
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Els serveis s'utilitzen per dotar de més realisme l'activitat de l'empresa. Permet fer càrrecs regulars (prèvia configuració) devdiversos serveis i subministraments com, per exemple, telefonia, lloguers o una subscripció a un diari, si es desitja. 

Accedeix a “Serveis” del submenú per gestionar-los.

El sistema ofereix diferents serveis bàsics per cada empresa, però pots afegir més, modificar-los o eliminar-los.

Per poder activar un servei, és necessari assignar-li un número de compte en el qual es realitzarà el càrrec de manera regular i indicar la tarifa. Els serveis que tenen el botó de “Activar” deshabilitat és perquè no compleixen cap de les dues condicions.


Per defecte, els serveis una vegada configurats estan desactivats. Has de prémer a "Activar" perquè es posi en marxa la facturació. A partir d'aquest moment:

  • Per cada servei activat es genera un contracte subscrit entre l'empresa simulada i l'empresa subministradora del servei.

  • En cas d'haver-hi una quota d'alta, es fa el càrrec corresponent en aquest mateix instant i també s'emet la factura.

  • Es dona l'ordre de cobrar de manera regular (en funció de la periodificació indicada) l'import de la factura.

  • L'alumnat pot descarregar les factures corresponents.

Quan es cancel·la un servei, aquest es desactiva i automàticament es fa un càrrec en el banc amb la part proporcional de l'import d'aquest període.Modificació/Creació d'un servei

Ja sigui al fer clic a "Editar" d'un servei ja existent, o a "Afegir" un nou servei, et sortirà un formulari que consta de 5 passos:

  1. Dades de l'empresa que ofereix el servei

2. Configuració de les dades bàsiques del servei

El primer que pots veure és el concepte del servei. En aquest cas, "Telefonia". En segon lloc,  la quota d'alta en cas que vulguis que el servei en tingui una (es cobrarà en el mateix moment d'activar el servei). Seguidament, indica el compte on es realitzaran els càrrecs.

La següent casella permet determinar la periodificació del càrrecs i així rebre una factura cada setmana o cada dues, per exemple. Les factures rebudes no són pagaments parcials, si no factures completes.

3. La factura està subjecta a IRPF?

4. Format i dades de la factura

Perquè les factures dels diferents serveis no tinguin totes el mateix format, podrás triar entre dos models de capçalera diferents, dues taules diferents per mostrar les quotes i també si vols que es mostri un històric (un gràfic de barres) del consum dels últims 6 mesos. Finalment, es pot escollir entre diferents colores.

5. Configuració de quotes

Finalment, passem a les quotes. Cada servei pot tenir tantes quotes com et siguin útils (però cal tenir-ne almenys una perquè sigui vàlid). Aquí pots veureun exemple del servei telèfonic al qual podries afegir més línies mòbils, per exemple.

La variabilitat farà que cada mes es cobri diferent. Per exemple, si l'import són 100€ i indiques una variabilitat del 5%, un mes la quota serà de 103,25€, un altre serà de 95,85€… Posa un 0 per aquellas quotes que no tingui sentit que variïn (com el lloguer).

Cal tenir en compte que qualsevol modificació d'un servei afectarà les factures i càrrecs posteriors a la modificació. En cap cas afectarà les factures anteriors generades.

Per activar qualsevol dels serveis preconfigurats, hauràs de modificar-los primer per emplenar les dades que puguin faltar (el compte corrent i els imports de les quotes).

¿Ha quedado contestada tu pregunta?