Esquema de seccions
F
Escrito por Fundació Inform
Actualizado hace más de una semana

Què es pot fer dins del Panell Docent?

Panell

És com un taulell d'anuncis on et facilitem informació d'interès:

 • Comptador de tasques pendents: indica si com a docent tens crèdits, lísings, documents de Seguretat Social o Hisenda pendents d'aprovar. També indica si tens missatges de gerència pendents de llegir.

 • Indicador d'estat d'empreses: En cas que alguna empresa tingui alguna configuració pendent de finalitzar (per exemple, si no s'ha configurat l'horari de treball).

 • Feed de Twitter: Des del panell pots veure directament els últims tweets d'Empresaula.

Avaluació

Permet gestionar la llista de Resultats d'Aprenentatge, els corresponents Criteris d'Avaluació i posar nota a l'activitat de l'alumnat en base a aquests criteris (o sense ells).

 • Activitat: Mostra tota l'activitat de l'alumnat, de manera categoritzada i amb l'opció de filtrar per estat, empresa i alumne/a. És la secció on es pot posar nota a cadascuna d'aquestes activitats (tasques tancades o fora de termini, documents carregats, missatges enviats...).

 • Criteris: Permet gestionar les llistes de Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació. Cada activitat realitzada per un/a alumne/a pot ser avaluada en base a aquests criteris.

 • Empreses: Donat que a Empresaula es poden tenir diverses empreses, l'activitat generada per l'alumnat en cadascuna d'elles pot avaluar-se per una llista de Criteris concreta. En aquesta secció s'indica amb quina llista s'avalua l'activitat d'una empresa en concret.

Informes

Permet veure l'avaluació i activitat d'un/a alumne/a en particular.

 • Es pot filtrar per dates o empresa concreta (si l'alumne/a està en més d'una empresa).

 • Es pot veure la nota d'avaluació per competències si s'ha utilitzat l'avaluació per Criteris descrita al punt anterior.

 • Hi ha també una valoració quantitativa, on s'aprecia el número de tasques pendents que té l'alumne/a, les que ha tancat, els documents carregats, missatges enviats, etc. i els compara amb l'activitat general de la seva empresa.

 • Apareix un llistat complet de les tasques assignades a aquest/a alumne/a i l'estat d'aquestes.

 • Es mostra un calendari amb l'accés al sistema, podent valorar la proactivitat de l'alumne/a a l'hora d'accedir fora de l'horari lectiu normal.

També existeix un informe general on es pot veure la comparació de l'anàlisi quantitatiu de tot l'alumnat de totes les empreses. D'aquesta manera es pot visualitzar més fàcilment quines empreses han realitzat un volum de treball més elevat.

Correu

És on es pot gestionar el correu (email) intern de la plataforma. Des d'aquí es poden veure els emails de totes les empreses i departaments que gestiones, inclòs l'email de Gerència, específic de docents.

Documents

És on es poden gestionar tots els documents carregats per les persones usuàries de les empreses que gestiones (alumnat i equip docent). Es pot filtrar per empresa i per departament.

Tasques

Permet assignar tasques a l'alumnat o controlar les que ells o elles han creat. Permet veure les que estan finalitzades, en curs o fora de termini. És útil per organitzar el dia a dia i poder avaluar a través del sistema d'Avaluació.

Exercicis

Permet crear una sèrie de "plantilles de tasques" que es poden aprofitar d'any en any. L'únic que cal fer cada vegada que es vulgui utilitzar un d'aquests exercicis és indicar quin alumne/a ha de fer aquest exercici.
Això evita haver de tornar a escriure tasques que es poden repetir al llarg d'un curs o que cada any cal tornar a fer des del començament.

Productes

Secció on gestionar els productes de l'empresa i de les empreses proveïdores virtuals. Normalment aquesta tasca la realitza l'alumnat, però també es donen les eines necessàries per fer-ho des del Panell Docent.

Circulars

Des d'aquí pots enviar missatges concrets a certes empreses. Les persones treballadores (alumnat) d'aquestes empreses veuran aquests missatges en només entrar a la plataforma.

Comandes a Empreses Proveïdores Virtuals

Llistat de comandes que les empreses que gestiones han fet a les empreses proveïdores virtuals. Podràs descarregar el full de comanda, albarà i factura per a cada comanda.

Comandes de la Clientela Virtual

Pots simular compres de la clientela fictícia, és a dir, fer-te passar per una empresa i fer una comanda a la qual les teves empreses hauran de respondre.

 • Comandes manuals: Es programen d'una en una per fer compres puntuals quan ho necessitis.

 • Programació: Es pot programar el sistema per rebre comandes automàticament els dies de la setmana que tu trïis i amb uns imports flexibles, en funció del període indicat.

Finances

 • Accés als comptes bancaris de totes les teves empreses.

 • Aprovació/Rebuig de pòlisses de crèdit, préstecs personals i/o hipotecaris i lísings sol·licitats per l'alumnat de les teves empreses.

Organismes Oficials

Permet aprovar documents específics de Seguretat Social i Hisenda que l'alumnat pot carregar (models).

Prèvia contractació, existeix la possibilitat d'anar un pas més enllà imitant el funcionament del sistema Red on-line que permetrà al teu alumnat treballar els organismes oficials en un entorn que simula la realitat.

Directori de centres

Llistat dels centres que formen part de la plataforma, agrupats per comunitat autònoma. Per cada centre es poden veure les empreses que té donades d'alta i, per a cadascuna d'elles, l'estat, el personal docent assignat i els comptes bancaris.

Horaris

Permet indicar l'horari en el que l'alumnat de l'empresa simulada està treballant. També permet trobar coincidències horàries amb altres empreses de la xarxa.

És important mantenir actualitzat l'horari per poder establir contacte telefònic amb altres empreses.

Configuració d'empreses

Com a personal docent, a Empresaula pots gestionar lliurement les empreses en tots els aspectes que puguin afectar la simulació:

 • Detalls: Nom de l'empresa, CIF, adreça, dades de contacte...

 • Docents: Configuració del personal docent que gestiona una empresa.

 • Mercat: L'empresa treballa de manera estatal o només internament en el centre? Està de vacances?

 • Persones treballadores: Assignació de l'alumnat a l'empresa. Alta de persones treballadores fictícies per donar més càrrega de treball al departament de RRHH i Finances.

 • Empreses Proveïdores Virtuals: Configuració de les empreses proveïdores virtuals a les quals té accés l'empresa.

 • Clientela Virtual: Configuració de las clientela virtual que farà comandes "fictícies" a l'empresa.

 • Serveis: Configuració i activació de serveis (llum, aigua, gas, telèfon, etc.) que es cobraran de manera automàtica.

 • Banca: Alta i baixa de comptes bancaris per poder operar amb altres empreses simulades o serveis d'Empresaula.

 • Netejar dades: Permet eliminar dades concretes (documentació, moviments bancaris...) que la plataforma ha generar amb motiu de l'activitat de l'empresa.

 • Altres: Permet que l'alumnat visualitzi els informes.

Configuració de centre

Permet gestionar les persones usuàries del centre que tenen accés a la plataforma, tant personal docent com alumnat.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?